17.00€

Les col-lectivitzacions a Barcelona 1936-1939
[Libro]

Les col-lectivitzacions a Barcelona 1936-1939
Antoni Castells Duran

En aquest llibre Antoni Castells analitza les característiques socials i econò-miques de la transformació col-lectivista a la industria i els serveis de Barcelona, que es desenvolupá des del juliol del 1936 fins l'ocu-pació de Catalunya per les trapes franquistes. Tot i que constitueix una experiència única en el món, en la que s'intentà -i en part s'aconseguí- portar a la práctica els principis del socialisme lliber-tari, el seu coneixement i análisi és molt escás. Existeix un gran nombre de llibres sobre la guerra civil espanyola en els que es parla de batalles militars i conflictes polítics, pero tret d'unes poques excepcions, ignoren o, com a máxim, fan una breu i superficial referencia a la revolució social que es desenvolupá. Aquest llibre contribueix a la lluita per la memoria col-lectiva d'una experiencia que el Poder vol fer oblidar.

El contingut del llibre forma part de la tesi doctoral de l'autor, i ob-tingué, l'any 1986, el 1er Premi Juan García Duran, convocat peí Centre d'Estudis Histories Internacional de la Universitat de Barcelona, per a treballs sobre Historia de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).

Antoni Castells i Duran nasqué a Barcelona el 1943. La seva familia materna i en especial el seu avi liberal, l'in-fluïren en el seu posterior posiciona-ment polític. Va ser en la Universitat dels anys seixanta on va rebre noves influències que el portarien a mantenir una intensa activitat en la lluita contra la dictadura franquista i per la transformació social. Va ser professor a la Universitat Autónoma de Barcelona de 1972 a 1985. Ha escrit diversos articles a diaris i revistes: Diari de Barcelona, Transición, Foravia, Polémica, Avenç, Leviatan, Cruïlla...- i ha pu-blicat el llibre Las transformaciones colectivistas en la industria y los servicios de Barcelona (1936-1939), editat per la Fundación Salvador Seguí.

Editorial Hacer, Barcelona 1993
312 págs. Rústica 24x15 cm
ISBN 9788485348954

Comentarios

Búsqueda Rápida
0 artículos
Editorial
-Otros títulos
Editoriales
Compartir
Compartir vía Correo Electrónico Compartir con Facebook